Цели

  1. Да подпомага и защитава творческите и професионални интереси на своите членове.
  2. Да издига престижа на професиите им.
  3. Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
  4. Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
  5. Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България;
  6. Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.