Общо отчетно-изборно събрание на ССЛСБ

OS-2020

Уважаеми членове на СНЦ „ССЛСБ,

Управителният съвет на СНЦ „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България“, Габрово, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал.1 от Устава на сдружението, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете, което ще се проведе на 08 май 2020 г. (петък) от 14:00 часа в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов“ №14 – хотел Балкан, конферентна зала при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на СНЦ „ССЛСБ“ за 2019 г.;
  2. Финансов отчет и отчет относно изпълнението на бюджета за 2019 г.;
  3. Предложение на УС за проектобюджет за 2020 г.;
  4. Приемане промени в Устава на сдружението;
  5. Избор на Председател на СНЦ „ССЛСБ“;
  6. Избор на Управителен съвет на СНЦ „ССЛСБ“;
  7. Избор на Контролен съвет на СНЦ „ССЛСБ“;
  8. Разни.

КАНИМ ВИ да присъствате на събранието!

При липса на необходимия кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от Устава на СНЦ „ССЛСБ“, Общото събрание се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

В случай, че на насрочената дата-8 май 2020 г. страната е в извънредното положение, събранието ще бъде отложено и проведено с ново насрочване!

Молим, писмено да потвърдите своето участие най-късно до 03 май 2020 г. на електронната поща на сдружението sslsb@abv.bg!

Можете да изтеглите поканата за Общото отчетно-изборно събрание на ССЛСБ в pdf формат от тук.

Проектът за изменение и допълнение на Устава на сдружение ССЛСБ можете да изтеглите от тук.

Моля, в случай че имате предложения за изменения и допълнения в предложения проект за изменение и допълнение на Устава на ССЛСБ да ги изпратите на мейл адрес sslsb@abv.bg, не по-късно от 05.05.2020 г.! Същите ще бъдат разгледани от юрист по отношение на тяхната законосъобразност и ще бъдат обсъдени по време на провеждането на Общото събрание.

Управителен Съвет на ССЛСБ