Структура

Управителен съвет

инж. Илиян Илиев - Председател

инж. Илиян Илиев - Председател на ССЛСБ. По образование техник-геодезист със специалност Геодезия фотограметрия и картография от Техникум по строителство гр. В.Търново, инженер - химик със специалност технология на полимерите от ВХТИ „ Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас. Допълнителни курсове и квалификация: Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране, Качество лабораторни изпитвания и измервания, Одит на системи за управление на качеството – Вътрешен одитор .

инж. Стоян Минев - Заместник Председател

Инж. Стоян Минев - Управител на НСЛ “Инфраструктура” ЕООД .

Петър Петров

Петър Петров – Ръководител на Пътна и строителна лаборатория”ПСВТ” при „Пътни строежи – Велико Търново” АД. Към настоящия момент има над 18 години трудов стаж в строителна лаборатория. Семестриално завършил специалност „ПГС” в УАСГ – град София, а понастоящем следва „Строителство на сгради и съоръжения” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, град Варна.

инж. Валентин Беловски

Инж. Беловски е организационен секретар на ССОЛС от 19.10.2010 г. и мениджър по качеството на РТ провайдър ССЛСБ при сдружение ССЛСБ от 2013 г. Работи като отговорник по качеството в "ПСЛ" ЕООД и "Технотест" ООД.

Доц. д-р инж. Иван Ростовки

Доц. д-р инж. Иван Ростовски - преподавател в катедра Строителни материали и изолации на УАСГ и член на ССЛСБ.Завършил строителен техникум “Христо Ботев” - гр.София, специалност “Строителство и архитектура” 1990г., ВИАС 1995г., със специалност “Промишлено и гражданско строителство” и редовна докторантура 1997 – 2001 г. – към катедра “Строителни материали и изолации”, тема на дисертацията “Свойства на бетон, излят под вода”.

Контролен съвет

Петър Ганев

Петър Ганев е ръководител лаборатория при "Пътстрой - Габрово" АД.

Тодор Тодоров

Тодор Тодоров е ръководител лаборатория при "Тинфа" ЕООД.

Атанас Атанасов -

Атанасов е отговорник по качеството и водещ одитор в "Ен Джи Ен" ООД.