Управителен съвет

инж. Илиян Илиев - Председател

инж. Илиян Илиев - Председател на ССЛСБ. По образование техник-геодезист със специалност Геодезия фотограметрия и картография от Техникум по строителство гр. В.Търново, инженер - химик със специалност технология на полимерите от ВХТИ „ Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас. Допълнителни курсове и квалификация: Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране, Качество лабораторни изпитвания и измервания, Одит на системи за управление на качеството – Вътрешен одитор от Съюз на специалистите по качество в България. Повече инфомация за г-н Илиев.

инж. Виктория Иванова - заместник председател

Инж. Виктория Иванова – Ръководител на Пътна строителна лаборатория при „Пътна компания“ ЕАД . Към настоящия момент има над 19 години трудов стаж в строителна лаборатория като е изпълнявала длъжности главен лаборант, отговорник по качеството и вътрешен одитор, а понастоящем ръководител лаборатория. Инж. Иванова завършва висшето си образование в Химикотехнологичен и металургичен университет, град София, Факултет „Органична технология и инженерна химия”, специалност „Химични технологии”.

Повече информация за г-жа Иванова.

Петър Петров

Петър Петров – Ръководител на Пътна и строителна лаборатория”ПСВТ” при „Пътни строежи – Велико Търново” АД. Към настоящия момент има над 18 години трудов стаж в строителна лаборатория. Семестриално завършил специалност „ПГС” в УАСГ – град София, а понастоящем следва „Строителство на сгради и съоръжения” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, град Варна.

Повече информация за г-н Петров.

Доц. д-р инж. Иван Ростовки

Доц. д-р инж. Иван Ростовски - преподавател в катедра Строителни материали и изолации на УАСГ и член на ССЛСБ.Завършил строителен техникум “Христо Ботев” - гр.София, специалност “Строителство и архитектура” 1990г., ВИАС 1995г., със специалност “Промишлено и гражданско строителство” и редовна докторантура 1997 – 2001 г. – към катедра “Строителни материали и изолации”, тема на дисертацията “Свойства на бетон, излят под вода”. Повече информация за г-н Ростовски.

инж. Стоян Минев

Инж. Стоян Минев - Водещ одитор при НСЛИ “Инфраструктура” ЕООД и член на ССЛСБ. До 2006г. Специалист сектор “Стомани” и сектор “Бетони” при “Пътинвестинженеринг” АД. По образование строителен инженер по пътно строителство от УАСГ. Преминал курс за вътрешен одитор на системи по качеството БДС EN ISO 17025. Повече информация за г-н Минев.